top of page

Beeld Recht

Laatste Revisie: Mei 2023

Introductie

Antwerppride.com is de digitale representatie van Antwerp Pride Vzw, met maatschappelijke zetel te Draakplaats 1, 2018 Antwerpen. Deze digitale representatie wordt in dit Beeld Recht Beleid aangeduid met de term "deze Website" of "Site".

Met het “AP-netwerk” wordt verwezen naar Antwerp Pride Vzw, de daarbij aangesloten organisaties, en de daaraan verbonden entiteiten.

Antwerp Pride Vzw, is de entiteit binnen het AP-netwerk dat deze Website verzorgt en dat hierna aangeduid wordt met de termen "Antwerp Pride", "AP", “wij”, “ons”, of “onze”. Hoewel delen van dit Beeld Recht Beleid kunnen verwijzen naar andere entiteiten binnen het AP-netwerk, geld dit Beeld Recht Beleid alleen tussen u en ons en niet tussen u en die andere entiteiten.

AP is een organisatie die bewust met uw privacy omgaat. Wij zijn de entiteit binnen het AP-netwerk die deze Website verzorgt, en in dit Beeld Recht Beleid leggen wij uit hoe wij verzamelde gegevens van bezoekers beschermen.

Mocht u nog vragen hebben over dit Beeld Recht Beleid, neemt u dan contact op met webmaster services via de link 'contact'.

Gegevensverzameling

Dit Beeld Recht Beleid is van toepassing wanneer we uw gegevens verzamelen en/of gebruiken tijdens:

 • Deelname aan een van onze radio-, televisie- of online programma’s

 • Opnames in het kader van een van onze evenementen, projecten of wedstrijden

 • Camerabewaking op ons Festivalterrein uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.​

 • Identiteit controle tijdens een van onze evenementen, projecten of wedstrijden door de organisator of gemachtigde.​

 • Gecrowdsourced foto- en video-opnamen gemaakt door individuen tijdens een van onze evenementen, projecten of wedstrijden

Gegevens Verwerking

Antwerp Pride Vzw is de verwerkingsverantwoordelijke. Meer informatie over het privacybeleid van Antwerp Pride Vzw is hier beschikbaar. 

De gemaakte en gepubliceerde opnames worden hoofdzakelijk gebruikt voor communicatie-, promotie- en veiligheidsdoeleinden rond de Antwerp Pride.

 

U geeft stilzwijgend toestemming tot verwerking van uw gegevens 

 • In het openbaar

  • Indien u niet het hoofdonderwerp van een opname bent, dmv het recht tot maken van sfeerbeelden​

  • Indien u het hoofdonderwerp van een opname bent, dmv het poseren voor deze opname

 • Op het Festival terrein

  • door het terrein van het Love/United & Closing Festival te betreden, gaat u akkoord met de verwerking van deze beelden door het AP-netwerk en hun partners.

   • Camerabewaking op het Love/United & Closing Festival wordt uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke camerawetgeving. Deze opnames worden enkel gebruikt voor veiligheidsdoeleinden tijdens het Festival en worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan de bevoegde autoriteit na ontvangst van een formeel verzoek.

Bekendmaking gegevens aan derden

In het kader van hun doeleinden, kan AP uw gegevens o.m. delen met:​

 • Media- en distributiekanalen (televisie-omroepen, kranten, websites, radio-omroepen, sociale media, drukkerijen enz.)

  • Voor ​communicatie- en promotiedoeleinden

 • Het publiek

 • Databanken (bijvoorbeeld Google Workspace / Google Drive)

  • ​Voor archivatie- en interne-verwerkings doeleinden

 • Gerecht en politiediensten

  • ​na ontvangst van een formeel verzoek.

 • Overheidsdiensten

  • ​na ontvangst van een formeel verzoek.

Jouw Rechten

Omdat het hier over uw gegevens gaat, vinden we het belangrijk dat u uw persoonlijke informatie op elk moment kan controleren. U heeft daarom een aantal rechten, die u overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de Europese privacywetgeving kan uitoefenen.

Deze verklaring doet dus geen afbreuk aan de uitzonderingen die gelden voor verwerkingen voor artistieke en journalistieke doeleinden.

 • Recht op inzage

  • U heeft het recht op inzage van uw gegevens. Dat wil zeggen dat u kan nagaan welke gegevens wij van u hebben.

 • Recht op rectificatie

  • U heeft het recht op rectificatie van uw gegevens. Het zou kunnen dat wij gegevens van u hebben die niet juist of niet meer juist zijn. Wij vragen u vriendelijk om ons op de hoogte te ·brengen wanneer uw persoonsgegevens gewijzigd zijn zodat u gegevens in onze gegevensbanken zo juist en volledig mogelijk zijn.

 • Recht op verwijderen

  • Als u wilt dat we uw gegevens niet langer bewaren of gebruiken, kan u uw gegevens bij ons wissen. Wij zijn wel niet altijd verplicht uw gegevens te wissen wanneer u dat vraagt. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald. 

 • Recht op beperking

  • U kan ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken. In dat geval blijven we uw gegevens bewaren, maar zullen we het gebruik ervan inperken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer u meent dat uw gegevens onjuist zijn en u niet wilt dat we die gegevens nog verwerken totdat ze zijn aangepast. We zijn wel niet altijd verplicht om aan dergelijke verzoeken tegemoet te komen. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald.

 • Recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens

  • Dat wil zeggen dat u zich kan verzetten tegen het verdere gebruik van uw gegevens door ons. U kan dit enkel doen wanneer u grondige redenen hebt die verband houden met uw specifieke situatie. Ook hier zijn wij niet altijd verplicht om op een dergelijk verzoek in te gaan.

 • Recht om toestemming in te trekken

  • Wanneer de verwerking op uw toestemming gebaseerd is, hebt u het recht uw toestemming in te trekken. Deze intrekking heeft evenwel geen invloed op het rechtmatig karakter van de verwerking op basis van uw toestemming die heeft plaatsgevonden voor de intrekking daarvan.

 

Wanneer u ons een van de bovenstaande vragen stelt, zou het kunnen dat we eerst bijkomende informatie vragen voordat we verdere stappen kunnen nemen. Dat moeten we doen om te controleren of u wel de juiste persoon bent. 

Gegevens Bewaring

Al onze opnames in het kader van onze evenementen, projecten of wedstrijden zullen onbeperkt in de tijd worden bewaard in onze archieven. De gegevens die in de betrokken opnames zelf gebruikt worden zullen aldus onbeperkt in de tijd bewaard worden.

Andere (persoons)gegevens verbonden aan uw deelname aan onze of andere opnames zullen niet langer bewaard worden dan nodig is voor het vooropgestelde doel.  

Inzage in gegevens

Individuen die hun bovengenoemde rechten willen uitoefenen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) dienen contact op te nemen met de Antwerp Pride Data Protection Officer via de 'contact'-link. Kies bij onderwerp “Privacy” en dien in het veld “Bericht” uw verzoek in. In alle gevallen behandelen wij verzoeken om inzage of wijziging van gegevens op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.


Bovendien mag u, op een respectvolle manier, uw bezwaar ook rechtstreeks bij de persoon die de opnames maakt kenbaar maken op de dag van het evenement.

Mocht u onze behandeling van uw bezwaar niet conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) vinden kan u altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie daarover vind je terug op hun website.

Beveiliging van informatie

Wij hebben technologie en operationele beveiliging van een redelijke standaard in huis ter bescherming van alle door bezoekers via deze Website verstrekte informatie tegen bekendmaking aan of inzage, wijziging of vernietiging door onbevoegden.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen dit Beeld Recht Beleid naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u dit Beeld Recht Beleid met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Bescherming van privacy van kinderen

Kinderen en minderjarigen zijn kwetsbare individuen. Daarom schenken wij extra aandacht aan hen in het kader van opnames. Dit doen we onder meer door minderjarigen niet het hoofdonderwerp te maken van onze opnames of uitsluitend mits hun ouder of voogd akkoord gaat met hun deelname; ook daar zullen we de gegevens van de deelnemende minderjarigen worden verwerkt op grond van de overeenkomst die met de ouder of voogd en AP tot stand komt. 

Vragen van bezoekers

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over uw privacy bij het gebruik van deze Website, laat dit dan aan webmaster services weten via de 'contact '-link.

bottom of page